پیام صالحی 
مشاور اقتصادی،کارشناس اقتصاد، مدرس، تحلیلگر،

آدرس ایمیل

ali_sadeghien@yahoo.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

ماموریت و بیوگرافی

  • پیام صالحی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی است.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس