سبدهای پیشنهادی

سبد سهام پیشنهادی چیست؟

برخی نهادهای مالی پیشنهادی عمومی به خریداران خرد می دهند که آنان می توانند در صورت اعتماد ترکیب دارایی خود را بر پایه آن پیشنهاد شکل دهند.

در این سبد درصد بازدهی مورد انتظار درصد هر سهم از سبد سهام و دلیل چنین انتخابی بیان شده است.سبد پیشنهادی پیشنهاداتی حرفه ای برای انتخاب سهام است. سبد پیشنهادی محدوده خرید و فروش مناسب را برای هر سهم توصیه می کند.سود تحلیل سال مالی جاری و آینده هر پیشنهاد در آن مشخص شده است.

در حدود یک  سال و نیم سال گذشته سبد پیشنهادی کارگزاری به صورت هفتگی در  تلگرام کارگزاری بانک صنعت و معدن و هفته نامه صدای بورس چاپ شده شده است. خوانندگان محترم واقف باشند سبد پیشنهادی ارائه شده صرفا منعکس کننده نظر کارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش سهام نمی کند. بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطلاعات فوق برعهده خود افراد بوده و کارگزاری بانک صنعت و معدن و هفته نامه بورس هرگونه مسئولیتی نسبت به خسران یا سودآوری احتمالی را از خود سلب می کنند.