محاسبه خالص ارزش دارایی NAV

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان
0
1,900,000 تومان
0
1,900,000 تومان

مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای کمی

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ با توجه به بهبود وضعیت استخدام در نهادهای مالی در سمت‌هایی نظیر…

1
3,600,000 تومان

مقدماتی بر اقتصاد

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ با توجه به بهبود وضعیت استخدام در نهادهای مالی در سمت‌هایی نظیر…

3
3,600,000 تومان
0
1,900,000 تومان