مشتقه (برق)

مشتقه (برق)

در این بازار اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می‏گیرند.تابلو های موجود شامل سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله میباشد داخلی و بین‌‏المللی است و عنواع قراردادهای آتی، اختیار معامله و سلف موازی استاندارد میباشد . برای دریافت کد در بازار مشتقه باید مدارک و فرم های آن تکمیل شود.