شماره حساب‌ها

ویرایش کنید

شماره شبای بانک سامان:

 

IR-550560084904004400040001
ویرایش کنید

نام بانک

شماره حساب

نوع حساب

صنعت و معدن

0100033906003

جاری

ملت

781415

جام

ملت

1529605368

جام

کشاورزی

508605488

جاری

تجارت

104315712

جاری

ویرایش کنید

نام بانک

شماره حساب

نوع حساب

ملت

4549423278

جام

ویرایش کنید

نام بانک

شماره حساب

نوع حساب

صنعت و معدن

0100007855000

سپهر

ملی

0101792975009

سیبا

اقتصاد نوین

106267683

سیبا

صادرات

0106390089008

جاری

سامان

8494044000401

جاری

پارسیان

021171476

جاری

ملت

32487432/70

جام

تجارت

0156351482

فراگیر

پاسارگاد

270110109330221

جاری

دی

0100116684007

جاری

ویرایش کنید

نام بانک

شماره حساب

نوع حساب

سامان

849810440004001

کوتاه مدت

ویرایش کنید

نام بانک

شماره حساب

نوع حساب

سامان

84981016204491

کوتاه مدت

ویرایش کنید

نام بانک

شماره حساب

نوع حساب

سامان

81484144000401

کوتاه مدت