هدف از تشکیل این صندوق ها بازارگردانی و ایجاد نقدشوندگی اوراق بهادار درج شده در امیدنامه آن ها است. در صورت کسب بازدهی در این صندوق ها، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در بازدهی کسب شده شریک خواهند بود.