صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری کرده و مالکان آن  به  نسبت   سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک خواهند بود. این  صندوق‌ها بر  اساس  نوع ممکن است وجوه جمع‌آوری‌شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم سهام، ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت، پروژه ساختمانی، طلا و … که مشخصات آن در امید نامه صندوق آورده شده است، سرمایه‌گذاری کنند. واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم می‌توانند  قابل معامله در بورس و فرابورس بوده یا آنکه این قابلیت را نداشته باشند.


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازگردانی نماد بانک صنعت و معدن

کلیک کنید


صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک صنعت و معدن

 

کلیک کنید


صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر

 

کلیک کنید