این نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابلیت سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار صکوک یا اوراق با درآمد ثابت را هم‌زمان ایجاد می‌کنند که سبب می‌شود از مزایای هر دو نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و با درآمد ثابت برخوردار باشد. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداکثر 60 درصد از دارایی‌های خود را در سهام و حداقل 40 درصد از دارایی‌ها را نیز در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند.