این نوع از صندوق ها عمده منابع خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، گواهی سپرده بانکی و …) و سپرده های بانکی متمرکز می کنند. سرمایه گذاری در این صندوق ها برای کسانی که تحمل ریسک کمتری دارند، مناسب است. زیرا با توجه ترکیب دارایی آن ها سود کم ریسک و مطمئنی را برای سرمایه گذاران خود خلق می نمایند. اکثر صندوق های درآمد ثابت در فواصل زمانی معین اقدام به پرداخت سود می کنند و از این جهت با سپرده گذاری در بانک ها تفاوتی ندارند. با توجه به جمع شدن منابع زیاد در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امکان صرفه جویی ناشی از مقیاس وجود دارد.