فرآیند اجرایی نحوه اخذ کد معاملاتی و شرکت در عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

 

 

فرآیند اجرایی دریافت کد معاملاتی ( pdf ) فرآیند اجرایی دریافت کد معاملاتی - انگلیسی ( pdf )