فرآیند اجرایی دریافت کد معاملاتی
فرآیند اجرایی نحوه اخذ کد معاملاتی و شرکت در عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

دانلود کنید ( pdf )

فرآیند اجرایی دریافت کد معاملاتی - انگلیسی
فرآیند اجرایی نحوه اخذ کد معاملاتی و شرکت در عرضه های بازار فیزیکی بورس انرژی ایران

دانلود کنید ( pdf )