در تحلیل بنیادی، سعی بر آن است تا با استفاده از بررسی عوامل مؤثر بر قیمت اوراق بهادار موردنظر، ارزش ذاتی آن را پیش‌بینی و درنهایت بر اساس ارزش به‌دست‌آمده و ارزش جاری آن، اقدام به تصمیم‌گیری کرد.

در تحلیل بنیادی عوامل تأثیرگذار را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی کرد، ازجمله آن عواملی که بر کل اقتصاد جهانی، یک کشور و یک صنعت خاص تأثیرگذار است و دوم عواملی که صرفاً بر یک شرکت خاص و یا یک اوراق بهادار خاص می‌تواند تأثیرگذار باشد.

ازجمله عواملی که می‌تواند بر کل اقتصاد تأثیرگذار باشد، مناسبات سیاسی، تحولات اقتصادی کشورهای بزرگ جهان، نرخ بهره و نرخ برابری ارزها، نرخ مواد اولیه و قوانین و مقرراتی که برای یک صنعت از سوی دولت مورد تصویب قرارگرفته و اعمال می‌شود.

ازجمله مواردی که خاص یک شرکت خواهد بود، می‌تواند ریسک‌های تجاری و مالی که بر روند عملیات و سودآوری آن مؤثر است را مورداشاره قرارداد. همچنین نوع فنّاوری مورداستفاده شرکت و سایر عوامل فیزیکی که در تولید و یا ارائه خدمات مؤثر است، می‌تواند بر سودآوری شرکت تأثیرگذاری باشد. در بحث قیمت‌گذاری نیز، مهم‌ترین فاکتوری که می‌تواند در برآورد ارزش ذاتی مؤثر باشد، نرخ بازده مورد انتظار است.

بررسی تمام مواردی که در بالا گفته شد، درواقع بررسی بنیادی گفته می‌شود.

تحلیل بنیادی فولاد ارفع 1396/07/18 تحلیل بنیادی زاگرس 1396/08/22 تحلیل بنیادی پتروشیمی مارون 1396/08/23 تحلیل بنیادی چادرملو 1396/09/25 تحلیل بنیادی فولادخوزستان 1396/10/04 تحلیل بنیادی نفت سپاهان 1396/10/19