سید علی تقوی
رئیس هیأت مدیره

مهدی ازگلی نژاد
نایب رئیس هیأت مدیره

تقی ترابی
عضو هیأت مدیره

محمد ثریانژاد
مدیرعامل

محمد معتضدی
عضو هیئت مدیره

حسین عزیزی
عضو هیئت مدیره

حسن محمد منش
عضو هیئت مدیره

علی شیراز محمدی
مدیر عامل

حامد شاددل
مدیر مالی

سعید آقاخانی
مدیر حسابداری

محمد غفاری
مدیر کارگزاری